• Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

 

På denne sida finner du informasjon om  BHT, noen egenproduserte faktaark, linker til honorarskjema NAV og linker til HMS-forskriftene og arbeidsmiljøloven.

 

Hva betyr BHT ?

BHT er forkortning av ordet bedriftshelsetjeneste. I arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter brukes nå ordet bedriftshelsetjeneste i stedet for verne-og helsepersonalet, som det het tidligere.

Er alle virksomheter pliktig til å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste?

Nei, ikke alle virksomheter har dette myndighetskravet.  Bank, forsikring, regnskapskontorer og handelvirksomheter er eksempler på bedrifter som ikke kommer inn under myndighetkravet som er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 3-3.
 
Derimot har alle typer produksjonsbedrifter, f. eks verksteder, mekaniske bedrifter, meierier, møbelprodusenter, transportbedrifter, snekkerfirmaer mm. krav om å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste. 

Fra 2010 ble kravet om tilknytning til bedriftshelsetjeneste endret til at arbeidsgivere skal knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.
 

Hva med kommunene tenker du kanskje, gjelder kravet også for dem?

Ja delvis, kravet gjelder for arbeid innen helse, barnehage, teknisk avdeling inkludert renholdere, undervisning og brannvesen.

Hvordan kan jeg finne ut av om kravet gjelder min bedrift?

Kravet om å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste fremgår av arbeidsmiljølovens § 3-3 . Det er hovedsak to grunner som tilsier dette. De ene er dersom risikoforholdene i virkomsheten tilsier det, eller om virksomheten drives innenfor de næringsgruppene som alle har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Hvilke bransjer som har myndighetkrav kan du se i kapittel 13 i Forskrift om organisering og ledelse, eller du kan ringe til oss på tlf 62 48 48 50.

Arbeidstilsynet kan gi pålegg om tilknytning til bedriftselsetjeneste på bakgrunn av risikoforhold i en virksomhet, også for bedrifter som ikke kommer inn under myndighetskravet som beskrevet avsnittet over.


Hva kan jeg forvente av en godkjent bedriftshelsetjeneste? 

Alle godkjente bedriftshelsetjenester skal;
 • samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet.
   
 • ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at BHT'en bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte, og sikrer faglig kompetanseutvikling for BHT'ens personale.
 • ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder:
  • Arbeidsmedisin/arbeidshelse
  • Yrkeshygiene
  • Ergonomi
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Systematisk HMS-arbeid
 • ha et faglig personale som dekker minst 3 årsverk
På arbeidstilsynet hjemmeside ( www.atil.no) finner du oversikt over alle BHTèr i Norge som er godkjent, eller er under behandling for godkjenning.

Les om bedriftshelsetjenestens rolle her
Les om bedriftshelsetjenestens oppgaver her

Diverse linker

NAV
Bruk av BHT for bedrifter med IA-avtale kan gi grunnlag for å søke om økonomiske virkemidler fra NAV .
Ved bruk av BHT - kan arbeidsgivere søke om refusjon av intil 6 t imer pr sak, dersom arbeidstaker er sykemeldt, står i fare for å bli syk - eller har redusert funksjonsevne. Det er to skjemaer, èn forside og et søknadsskjema. Både arbeidsgiver og BHT skal signere søknadsskjemaet. 

Skjemaet heter:
Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Du finner skjemaet på www.bht.no og på http://www.nav.no.

Et annet akutelt skjema for alle arbeidsgivere er melding om yrkessyksom/ yrkesskade som skal meldes til NAV. Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Se www.nav.no
Kommunikasjon
Link til kommunikasjonsmetodikk Word are windows og they`re walls v/ Marshall Rosenberg.
Klikk her for å komme til Youtube der kommunikasjonsvideoen starter.

Faktaark - utarbeidet av BHT 
Disse faktaarkene har som hensikt å gi en kortfattet informasjon om ulike temaer.


Linker til lover og forskrifter

Fra januar 2013 blir det betydelig enklere å finne fram i HMS-forskiftene ettersom 6 nye forskrifter erstatter tidligere 47 forskrifter. Det er imidlertid to av de "gamle " forskriftene som fortsatt vil gjelde, i tillegg til de 6 nye. Det er byggherreforskriften og internkontrollforskriften.

Vi har samlet noen sentrale lover innen HMS og alle HMS-forskriftene. Du finner dem ved å følge linkene på denne siden.
 
Arbeidsmiljøloven
Folketrygdloven

Ferieloven
Tobakkskadeloven
Internkontrollforskriften
Byggherreforskriften
Ny i 2013  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
Ny i 2013 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Ny i 2013 Forskrift om utførelse av arbeidet, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
Ny i 2013 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
Ny i 2013 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner ( produsentforskriften)
Ny i 2013 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS